Company details

Company details

Address
Ars Thanea SA
ul Wiertnicza 39A
02-952 Warszawa

District Court for Warsaw City, XIII Commercial Division of the National Court Register;

The Company is entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number KRS 0000653913, NIP 525-23-91-391, share capital 9,000,000.00 PLN – fully contributed.

 

APPEAL [in Polish]

Działając w imieniu ARS THANEA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 ze zm.), Spółka wzywa do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Przypominamy, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. przed notariuszem Joanną Kurek, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ulicy Tamka 18 (lokal 4) w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęto Uchwałę nr 1/2020 (Rep. A Nr 324/2020). Zgodnie z jej postanowieniami na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1798), Walne Zgromadzenie postanowiło wybrać mBank S. A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, celem prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Wezwanie Państwa do złożenia dokumentów akcji ma zapewnić przeprowadzenie dematerializacji akcji  z udziałem ww. wybranego podmiotu.

Zdematerializowane akcje należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 30 września 2020 r.

 

Zarząd Spółki